Salonboot huren Amsterdam

For english translation please scroll down 

 

Algemene voorwaarden Rock That Boat 

Rock That Boat is een handelsnaam onder Lazy Jack BV, KVK number 32119390 Amsterdam

(voorwaarden gedeponeerd bij de KVK Amsterdam)

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende

begrippen het navolgende verstaan:

  1. Rock That Boat: en de merknamen Rock That Boat - Private Boat Gathering
  2. b) Cliënt: de (potentiële) koper/opdrachtgever is hetzij een consument, hetzij een professionele cliënt;

c) Consument: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

d) Professionele Cliënt: iedere entiteit die niet onder de definitie consument valt. Op de professionele cliënt is de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet 

van toepassing.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte/optie en alle aankopen van (e-)tickets en overige producten/diensten via Rock That Boat, voor zover van deze voorwaarden niet door Rock That Boat uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Bij het kopen van een (e-)ticket of ander product/dienst bij Rock That Boat, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De voorwaarden staan op de website van Rock That Boat, en zijn kosteloos op te vragen bij Rock That Boat.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.5 Rock That Boat heeft het recht in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen te wijzigen al naar gelang de omstandigheden dit verlangen. Cliënt aanvaardt nu voor alsdan dat algemene voorwaarden die op grond van dit artikel zijn gewijzigd, voor Cliënt bindend zijn ten aanzien van opdrachten die Cliënt geeft, nadat Cliënt door Rock That Boat naar behoren van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht.

2.6 In geval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 

 

 

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Alle door Rock That Boat gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 13 dagen, tenzij anders aangegeven. Rock That Boat is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 13 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De overeenkomst komt eerst tot stand, indien Rock That Boat een opdracht schriftelijk bevestigd heeft dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt. Dit geldt ook als die via elektronische weg tot stand komt. 

3.4 Alle prijsopgaven van Rock That Boat en alle bedragen die door Rock That Boat aan Cliënt in rekening worden gebracht, zijn ex BTW en in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of tussen partijen is overeengekomen. Rock That Boat behoudt zich jegens Cliënt het recht voor om in voorkomende gevallen redelijke prijswijzigingen door te voeren.

3.5 Indien een aanbieding wordt aanvaard, heeft Rock That Boat gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen. De directie behoudt zich het recht voor een door haar medewerker afgesloten overeenkomst binnen de redelijke termijn van 8 dagen nietig te verklaren. 

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4: E-tickets

4.1 Agenten of andere aanbieders van e-tickets zoals Groupon verstrekken e-tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets zijn na betaling direct te downloaden, daarnaast worden de e-tickets digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

4.2 Rock That Boat is niet aansprakelijk voor de uitvoering, betalingsverkeer of andere logistiek mbt de verstrekking van de e-tickets en verwijst hierbij naar de agent of tussenpersoon

4.3 Cliënt dient de e-tickets zelf af te drukken en mee te nemen naar Rock That Boat.

4.4 Voorafgaande aan de af te nemen dienst wordt het e-ticket ingenomen c.q. gecontroleerd. Elke e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket zijn waarde.

4.5 De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot de door Rock That Boat in gebruik zijnde zaken worden geweigerd.

4.6 Op de aankoop van de e-tickets is de wettelijke ‘zichttermijn’ van 7 werkdagen op basis van de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing, gelet op artikel 7:46i lid 3 BW.

4.7 Rock That Boat behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

4.8 Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Rock That Boat geen enkele aansprakelijkheid.

 

Artikel 5: Overmacht en ontbindende voorwaarden

5.1 Indien Rock That Boat door overmacht of een beroep op een ontbindende voorwaarde niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op restitutie of compensatie.

5.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rock That Boat geen invloed uit kan oefenen, maar waardoor Rock That Boat niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 

5.3 Als ontbindende voorwaarde voor alle (rond)vaarten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater), vroeg invallende duisternis en technische calamiteiten, waardoor de (rond)vaart wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt, zulks ter beoordeling van Rock That Boat en de schipper van het betreffende vaartuig. 

5.4 Tijdens het Amsterdam Light Festival in December en Januari:

Annulering bij slecht weer

Bij slecht weer wordt er alleen geannuleerd als Waternet of de Stichting ALF in Amsterdam aan- geeft dat er niet gevaren kan worden. U wordt daar direct van op de hoogte gesteld en wij zullen uw reservering omzetten of refunden. Er kan helaas geen rekening gehouden worden met slecht weer in de rest van Nederland.

Mocht er ter plaatse door onmacht een salonboot uitvallen dan zullen wij eerst proberen uw boeking om te zetten naar een latere boot. Pas vanaf twee uur vertraging komt u in aanmerking voor refunding. U ontvangt van ons een schriftelijke instructie ter plaatse in het geval van annulering.

 

 

Artikel 6: Gedragsregels

6.1 Bij de aankoop van een dienst of product bij Rock That Boat dan wel door betreding van de door Rock That Boat in gebruik zijnde zaken, accepteert Cliënt uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van de in de algemene voorwaarden genoemde gedragsregels van Rock That Boat. 

6.2 Rock That Boat is gerechtigd om Cliënten die zich misdragen of in kennelijke staat zijn, van de door haar in gebruik zijnde zaken, waaronder steigers en vaartuigen, te verwijderen.

6.3 Cliënt dient alle aanwijzingen van Rock That Boat of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. 

6.4 (Huis)Dieren zijn in/op de door Rock That Boat in gebruikte zijnde zaken, waaronder, steigers, waterfietsen en vaartuigen, niet toegestaan.

6.5 De toegang tot vaartuigen, steiger en (verkoop)locaties kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd, indien dit door Rock That Boat noodzakelijk worden geacht, bijvoorbeeld in verband met de capaciteit, veiligheid, openbare orde, het dreigende ontstaan van schade en hinder, zonder dat Cliënt recht heeft op restitutie of compensatie.

6.6 Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden, heeft Rock That Boat het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op restitutie of compensatie.

 

Artikel 7: Rondvaart

Onverminderd de bovenstaande bepalingen zijn op de Rondvaartarrangementen de volgende specifieke voorwaarden van toepassing:

 a) Het maximaal aantal personen in de (ingehuurde)schepen van Rock That Boat mag nooit het aantal overschrijden, dan waarvoor de boot is goedgekeurd;

 b) Rock That Boat houdt zich het recht voor in bijzondere gevallen een borg of schoonmaakkosten te vragen. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door Rock That Boat;

 c) De Cliënt dient na afloop van de vaart een vaaropdracht ter bevestiging van de uitgevoerde dienst te ondertekenen;

 d) De Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot, tenzij anders is overeengekomen. Rock That Boat kan ten aller tijde een vervangend vaartuig inzetten zonder overleg met Client.

 

Artikel 8: Catering

8.1 Catering aan boord wordt uitsluitend verzorgd door Rock That Boat ingeschakelde derden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.

8.2 Cliënt is verplicht om cateringskosten, voor zover die niet in de aanbieding, offerte/optie zijn opgenomen, binnen de in artikel 3.2 genoemde termijn te betalen aan Rock That Boat.

8.3 Eigen catering (mastiek en linnen) dient milieuvriendelijk en herbruikbaar te zijn.

8.4 Rock That Boat berekent een opslag voor administratiekosten op genuttigde dranken in cafés en restaurants. 

8.5 Rock That Boat houdt zich het recht voor de aanwezige gasten om een legitimatiebewijs te vragen om de leeftijd te controleren in verband met het verstrekken van alcoholische dranken.

8.6 Rock That Boat houdt zich het recht voor geen alcoholische dranken (meer) te verstrekken indien het personeel hier moverende redenen voor heeft.

 

Artikel 9: Intellectueel Eigendom

9.1 Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Rock That Boat behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Rock That Boat is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van Cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

10.2 Rock That Boat is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van Cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van Rock That Boat.

10.3 Rock That Boat is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de door Rock That Boat in gebruik zijnde zaken, waaronder de afvaartsteiger, (verkoop)locaties en vaartuigen. Cliënt betreedt deze zaken geheel op eigen risico.

10.4 Rock That Boat is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

10.5 Rock That Boat is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Cliënt. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

10.6 Rock That Boat zal niet aansprakelijk zijn voor enig doen en nalaten van haar ondergeschikten als bedoeld in artikel 6:170 BW en andere personen zoals bedoeld in artikel 6:171 BW.

10.7 Voor zover Rock That Boat aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

10.8 Voor zover Rock That Boat aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijk beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

10.9 Cliënt is aansprakelijk voor door Cliënt veroorzaakte schade aan de door Rock That Boat in gebruik zijnde zaken of derden.

10.10 Cliënt is aansprakelijk voor schade die Cliënt of zijn bagage aan Rock That Boat of zijn medewerkers berokkent. De kapitein is bevoegd bagage op het vaartuig naar eigen inzicht te weigeren.

10.11 Alle door Rock That Boat georganiseerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico van Cliënt plaats.

10.12 Cliënt vrijwaart Rock That Boat van schadeclaims door derden.

 

Artikel 11: Betaling 

11.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Rock That Boat aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, doch uiterlijk 1 werkdag voordat de overeenkomst tussen partijen wordt uitgevoerd. Het is Rock That Boat toegestaan om pas tot uitvoering over te gaan nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

11.2 Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Cliënt is alsdan rente verschuldigd. In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Cliënt een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. 

11.3 Rock That Boat heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente. Rock That Boat kan, zonder daardoor in verzuim te komen verkeren, een betalingsvoorstel van Cliënt weigeren, indien Cliënt een andere volgorde van toerekening van betaling aanwijst. Rock That Boat kan tevens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.4 De Professionele Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rock That Boat verschuldigde.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Professionele Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.6 In het geval van niet-tijdige betaling, faillissement, surseance van betaling of toepassing van de WSNP worden alle schulden van Cliënt aan Rock That Boat direct opeisbaar en treden alle gevolgen van niet-nakoming terstond in en is Cliënt onverminderd de overige rechten van Rock That Boat en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist aan Rock That Boat over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening en de wettelijke handelsrente vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag tot het moment van volledige betaling. Tevens is Cliënt alsdan aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van Euro 500 (exclusief BTW). Cliënt is bij niet tijdige betaling de volledige incasso/advocaatkosten aan Rock That Boat verschuldigd. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Rock That Boat toekomende rechten.

11.7 Indien Cliënt in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Rock That Boat echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele werkelijk gemaakte gerechtelijk en executiekosten komen eveneens voor rekening van Cliënt. Laatstgenoemde is over de verschuldigde incassokosten tevens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

11.8 Rock That Boat is ten aanzien van zaken die zij van Cliënt onder zich heeft gerechtigd tot retentie, totdat haar totale vordering op Cliënt is voldaan.

11.9 Cliënt is gehouden Rock That Boat op eerste verzoek genoegzame zekerheid te verschaffen voor de voldoening van de openstaande vorderingen, ook indien deze niet opeisbaar zijn. Dit op straffe van opschorting door Rock That Boat van haar verplichtingen. 

 

Artikel 12: Annuleringen en vertragingen

12.1 Na totstandkoming van de overeenkomst is Cliënt bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:

- meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%;

- tussen 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;

- tussen 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%;

- tussen 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%;

- tussen 7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%;

- binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%.

12.2 Bij annulering na de definitieve bevestiging is Cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.

12.3 De door Cliënt gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

12.4 Vermindering van het aantal deelnemers kunnen uiterlijk tot 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal deelnemers gelden de annuleringsbepalingen genoemd onder artikel 13.1.

12.5 Voor extra passagiers die niet 48 uur voorafgaand aan de (rond)vaart zijn aangemeld, zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht en ter plaatse moeten worden afgerekend. Rock That Boat beslist over het eventueel toelaten van extra passagiers, indien het aantal dat op de offerte is aangegeven, wordt overschreden.

12.6 Indien Cliënt c.q. de door hem uitgenodigde personen niet op het met Rock That Boat afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door Rock That Boat extra gemaakte kosten aan Cliënt doorberekend. Zulks onverminderd het recht van Rock That Boat in een dergelijk geval de activiteit te annuleren, waarbij de in artikel 12.1 genoemde percentages van overeenkomstige toepassing zijn.

 

Artikel 13: Klachten 

13.1 Klachten met betrekking tot factuurbedragen en/of de door Rock That Boat geleverde diensten dienen schriftelijk aan Rock That Boat
kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na verzenddatum van de factuur respectievelijk binnen 5 dagen na de dag dat de dienst geleverd is, zulks met een duidelijke gespecificeerde opgave van klachten, bij gebreke waarvan Cliënt wordt geacht één en ander te hebben aanvaard.

13.2 In afwijking van artikel 13.1, dienen eventuele klachten over de catering direct op de avond zelf en expliciet aan het bedienend personeel gemeld te worden.

 

Artikel 14. Afstand van rechten en verjaring

14.1 Een afstand van een of meerdere rechten door Rock That Boat met betrekking tot een overtreding van een bepaling van deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van een of meerdere rechten met betrekking tot overtreding van andere bepalingen, noch met betrekking tot een volgende overtreding van diezelfde bepaling. 

14.2 Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met Rock That Boat gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. Ingeval van consumentenkoop is lid 1 niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak of dienst niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. In dat geval verjaren dergelijke vorderingen of verweren na ommekomst van 2 jaar nadat Cliënt Rock That Boat van de non-conformiteit tijdig in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 15: Ontbinding en wijziging overeenkomst 

15.1 Onverminderd de rechten van Rock That Boat op gronde van de wet, geldt dat indien Cliënt één van zijn verplichtingen jegens Rock That Boat niet nakomt, of Rock That Boat vreest dat Cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen en/of Cliënt niet in staat is om op eerste verzoek van Rock That Boat adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, Rock That Boat het recht heeft (verdere) uitvoering van de met Cliënt gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel op de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

15.2 De in artikel 15.1 genoemde rechten en bevoegdheden komen in ieder geval ook toe aan Rock That Boat in één of meerdere van de 

volgende gevallen:

a) Cliënt van ondernemingsvorm verandert;

b) de zeggenschap binnen de onderneming van Cliënt wijzigt;

c) er beslag wordt gelegd op de producten van Cliënt;

d) Cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;

e) Cliënt tot liquidatie overgaat;

f) Cliënt overlijdt of, wanneer hij een onderneming is, ontbonden wordt.

15.3 Indien de gesteldheid van de vaarweg of andere omstandigheden de vaart en/of de activiteit, dit (mede doch niet uitsluitend) in het belang van de veiligheid eisen of rechtvaardigen, heeft Rock That Boat te allen tijde het recht (een deel van) haar vaarschema’s, -routes of activiteiten te wijzigen of te annuleren, zonder dat dit voor Cliënt leidt tot enige restitutie of compensatie.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rock That Boat partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

16.2 Partijen zullen ten aanzien van alle geschillen die verband houden met het in artikel 16.1 genoemde, de uiterste inspanning verrichten deze geschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht tussen partijen evenwel geen redelijke oplossing worden bereikt, dan zullen deze geschillen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens ten aanzien van geschillen betreffende consumentenkoop, in welke geval de geschillen zullen worden beslecht door de door de wet aangewezen relatief competente rechter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

Terms & Conditions Rock That Boat -

Rock That Boat is a trading name under Lazy Jack BV, KVK number 32119390 Amsterdam

(conditions are filed with the Amsterdam Chamber of Commerce)

 

Article 1: Definitions

In these terms and conditions shall be subject to the following :

a) Rock That Boat: and the brandname Rock That Boat -Private Boat Gathering

b) Client: the (potential) buyer / customer is either a consumer or a professional client;

c) Consumer: a person not acting in the exercise of a profession or business;

d) Professional Client means any entity that does not fall under the definition consumer.

Article 2: Applicability of these terms and conditions

2.1 These terms apply to all quotations and contracts issued by Rock That Boat, Unless agreed otherwise in writing, the other party shall be assumed to have accepted these terms and conditions. 

2.2 Anyone who participates in a cruise offered by RTB shall be deemed to have read and understood the contents of these general terms and conditions and to agree them.
2.3 These general terms and conditions are standard and permanent terms and conditions and  apply to future subsequent and/or supplementary offers as well as to contracts or the conclusion and/or execution thereof. Any general terms and conditions that the other party may utilise do not apply, unless RTB has expressly accepted these in writing. The fact that RTB has signed documents of the client to which such general terms and conditions are declared to apply will not be deemed to constitute written acceptance thereof by RTB

2.4 In case of conflict between the Dutch text of the General Conditions and translations thereof, the Dutch text will prevail

Article 3: Offers and Tenders

3.1 All offers are without obligation, unless a term for acceptance is stated in the offer.

3.2 All Rock That Boat quotations are free. They are valid for 14 days, unless otherwise indicated. Rock That Boat is only bound by the offers if the acceptance is confirmed by Client.

3.3 A contract is established when RTB confirms in writing to client that the order has been accepted or else when the other party signs the contract. In urgent cases the contract may also be established orally. In this instance, the fact that RTB has executed the order that was granted demonstrates that a contract has been established, and RTB shall confirm the contract in writing within 48 hours. 

3.4 All quotations by Rock That Boat and any amounts charged by Rock That Boat to Client, include VAT and are in Euros, unless otherwise stated or agreed between the parties. Rock That Boat reserves towards the Client the right to make reasonable price changes as appropriate.

3.5 If an offer is accepted, Rock That Boat has the right (for 48 hours) to withdraw the offer. 

3.6 Offers or quotations do not automatically apply to future assignments.

 

Article 4: E-tickets

4.1 Agents and other providers of e-tickets like Groupon provide e-tickets with a unique bar code. The e-tickets are instantly downloadable after payment, in addition e-tickets are digitally sent to the specified email address.

4.2 Rock That Boat is not liable for the performance, payment and other logistics related to the provision of e-tickets and refers to the agent or intermediary party.

4.3 Client must print the e-tickets themselves.

4.4 E-tickets are being checked before entering the boat. Each e-ticket can be used only once. After checking at the entrance the e-ticket loses its value.

4.5 The barcodes on the e-ticket can not be folded or damaged. If damaged, the access to the goods in use by Rock That Boat may be refused.

4.6 E-tickets have a legal 'trial period' of seven days (based on Article 7: 46i paragraph 3 BW)

4.7 Rock That Boat reserves the right without reason to refuse an order or to cancel. Customer will be informed accordingly.

 

Article 5: Force majeure 

5.1 If Rock That Boat due to a force majeure can not meet its obligations, there will be no right for refunds or compensations.

5.2 Force majeure as defined in these conditions ( and in addition to that which is in the law and jurisprudence) are  all external causes, foreseen or unforeseen:,Such circumstances are: fire, accident, illness, pandemic, strikes, riots, war, government measures and transport barriers.

5.3 Specific force majeure conditions for all boat(round) trips in Amsterdam are: extreme weather conditions (strong storm and / or ice and / or high water), early nightfall and technical vessel disasters (failure of engines)

 

Article 6: Conduct

6.1 When purchasing a service from Rock That Boat Client accepts explicitly and without reservation the applicability of the code of conduct of Rock That Boat specified in the terms and conditions.

6.2 Rock That Boat is entitled to remove Clients who misbehave or are in apparent condition of too much alcohol or drugs.

6.3 Client must observe all instructions of Rock That Boat or its employees .

6.4 (House) Animals are are not allowed on the boats

6.5 The access to one of the boats may be refused without giving reasons, if deemed necessary by Rock That Boat.  Examples of refusal in case of safety, overcapacity, public order, technical damage and nuisance. In these cases client is not entitled to a refund or compensation.

6.6 If instructions are not followed, Rock That Boat has the right to abort the voyage. Client may not claim any refund or compensation.

 

Article 7: Boat Trip specific conditions

a) The maximum number of people in the boats  must never exceed the number for which the boat  is approved by Waternet Amsterdam or CVO;

b) Rock That Boat reserves the right in special cases to charge a deposit or cleaning fee. The amount is determined by Rock That Boat;

c) Client is asked to sign a navigation command to confirm the performed service;

d) Client is not entitled to a certain type of boat or a specific boat, unless otherwise agreed. Rock That Boat can at all times use a replacement vessel without consulting client.

 

Article 8: Catering

8.1 On-board catering is provided exclusively by Rock That Boat unless expressly agreed otherwise between the parties.

8.2 Client is obliged to catering costs as specified in the quote .

8.3 Personal catering (mastic and towels) should be environmentally friendly and reusable.

8.4 Rock That Boat calculates a surcharge for administration costs on consumed beverages in bars and restaurants.

8.5 Rock That Boat reserves the right for the guests to ask for an identification to verify the age associated with providing alcoholic beverages.

8.6 Rock That Boat reserves the right to limit alcoholic beverages in case of over consumption and misbehavior of Client

 

Article 9: Intellectual Property

9.1 Guests may be photographed or filmed on board of one of the Rock That Boat boats. Rock That Boat always reserves the right to use this material for publication.

 

Article 10: Liability

10.1 Rock That Boat is never liable for damage and / or loss of property of the Client. Client takes all his or her belongings at his own risk on board. Client must purchase the necessary insurance coverage at his own risk.

10.2 Rock That Boat is not liable for damage caused by death or injury of the Client, unless caused by intent or gross negligence of Rock That Boat.

10.3 Rock That Boat is never liable for damage to persons or property of the Client embarking or disembarking the boats, including the departure jetty. Client enters jetty and boat at his own risk.

10.4 Rock That Boat is never liable for damage caused by delay in departure or during the cruise.

10.5 Rock That Boat is never liable for indirect or consequential damages, including (but not limited to) loss of profits, loss due to business interruption and / or lost profits of the Client. 

10.6 Rock That Boat shall not be liable for any acts and omissions of their subordinates under Article 6: 170 of the Civil Code and other persons referred to in Article 6: 171 BW.

10.7 To the extent that Rock That Boat is liable for any damage, this liability is limited to the amount covered by its insurance.

10.8 To the extent that Rock That Boat is liable for any damage that is not covered by its insurance, this liability be limited to the amount of the invoice amount.

10.9 Client is liable for damage caused by Client on behalf of  Rock That Boat’s third parties

10:10 Customer is liable for harm caused by the Client or his baggage to Rock That Boat or its staff. The captain is authorized to refuse baggage on the vessel.

10:11 All activities organized by Rock That Boat are for the sole risk of Client.

10.12 Client will indemnify Rock That Boat of claims by third parties.

 

Article 11: Payment

a. The other party must make payments to RTB in accordance with the payment conditions specified in the invoice, without adjustment or postponement for any reason whatsoever. If no such conditions are specified, payment must be made within fourteen days after the date of the invoice. In any case, the entire amount must be paid at the latest two days before the cruise. Payment must be made without the client being permitted to block his payment obligation by levying an attachment on his own behalf in respect of a counterclaim against RTB or otherwise. The other party will be in default if the payment has not been received within the agreed period. 
b. RTB must receive any complaints in writing concerning invoices within 8 days after the invoice date.
c. RTB reserves the right to demand payment in advance. 
d. With regard to giro payment, the date of payment is deemed to be the date upon which RTB giro account has been credited. With regard to cash payment, the receipt issued by RTB is deemed to be the sole proof and confirmation of the date of payment.
e. Payment must be made within the specified period, in the absence of which the other party will be legally in default. Commencing on the date of default, the other party will be liable to pay contractual interest of 2% per month, with a portion of a month being viewed as an entire month. In addition, RTB is then authorised to suspend the execution of the contract, and the other party is obliged to reimburse all costs, both judicial and extrajudicial, which RTB incurs as a consequence of the other party's failure to fulfil his obligations.

Costs resulting from failure to pay (on time)

a. All costs incurred by RTB in order to enforce its rights, including all extrajudicial and judicial costs, due to the need to obtain the services of a representative, solicitor, or process-server, are for the account of the client.
b. Any relevant extrajudicial costs equal to at least 15% (excluding VAT) of the amount being claimed, with a minimum of EUR 500 (excluding VAT) per claim. If RTB can reasonably demonstrate that it was, of necessity, compelled to incur higher extrajudicial costs, these, too, will be for the account of the other party. All costs associated with debt recovery through the courts are for the account of the other party, including the costs of enforcing a court decision.
c. RTB retains the right, without prejudice to its other rights in accordance with the terms and conditions and/or the law:
d. To demand immediate payment and/or a guarantee of payment from the other party with respect to all contracts in progress;
e. To suspend its work, including that based on other contracts with the other party, without prejudice to its right to demand simultaneous or later guarantees of payment. 
f. To dissolve the relevant contract in its entirety or to the extent that it has not been executed, by way of a written statement originating from RTB;
g. To dissolve one, several, or all contracts in progress with regard to which the other party is not in default, in their entirety or to the extent that these have not yet been executed, by way of a written statement from RTB.
h. To demand payment in a lump sum of the entire amount due if payment in instalments has been agreed upon.
i. Unless it invokes its right to dissolve the contract, RTB is authorised at all times to amend any of the rights specified in this article at its discretion.

 

Article 12: Cancellations and Delays

12.1 After completion of the agreement, the Client owes the following percentages of the total invoice amount for cancellation:

- More than 8 weeks before the agreed date of the execution of the agreement: 10%;

- Between 8-4 weeks before the agreed date of the execution of the agreement: 20%;

- Between 4-2 weeks before the agreed date of the execution of the agreement: 33%;

- Between 2-1 weeks before the agreed date of the execution of the agreement: 50%;

- Between 7-2 days before the agreed date of the execution of the agreement: 75%;

- Within 48 hours before the agreed date of the execution of the contract: 100%.

12.2 Client is always obliged € 25, - to pay administrative costs.

12.3 Cancellations by Client can only be done in writing.

12.4 Reducing the number of participants can made no later than 48 hours without prior to the agreed date of the execution of the agreement by client, unless otherwise agreed. By reducing the number of participants, the cancellation provisions apply mentioned in Article 12.1

12.5 A reasonable per person price will be surcharged in case of extra passengers. The amount needs to be paid onboard. Rock That Boat will decide on the acceptance of additional passengers (if the number indicated on the offer is exceeded)

12,6 Amsterdam Light Festival dring the months December and January of each year:

In case of bad weather Waternet is Amsterdam will be the key indicator to cancel boat trips. We will inform you accordingly.  Bad weather in the rest of the country does not mean it is also bad weather in Amsterdam.

In case of technical damage when we do have to transfer you to another boat we will do our best to do this as soon as possible. We will only start refunded after two hours.

 

Article 13: Complaints

13.1 Complaints regarding invoice amounts and / or the Rock That Boat services must be made in writing to Rock That Boat within 5 days after the date of the invoice or 5 days after the day the service is provided. 

13.2 Notwithstanding Article 13.1, any complaints about the catering will have to be reported on the evening itself and explicitly to the staff.

 

Article 14. Waiver of rights and limitation

14.1 A distance of one or more rights of Rock That Boat in relation to a breach of any provision of these terms does not waive one or more rights with respect to breach of other provisions or with regard to a subsequent breach of that provision .

 

Article 15: Termination and Amendment Agreement

a. If, in the opinion of RTB, the creditworthiness of the other party justifies this, RTB can demand a further guarantee or payment in advance at any given time, in the absence of which RTB has the right to suspend execution of the contract. 
b. If the other party fails to fulfil one or more of his obligations, fails to fulfil them on time or fails to fulfil them correctly, if he applies for suspension of payments, is declared bankrupt, part or all of his assets are seized and/or loses the power to dispose of his capital in whole or in part, RTB has the right to suspend execution of the contract or to dissolve it by means of a written statement, all of the foregoing at its discretion and without prejudice to any rights that may accrue to RTB as regards payment of damages, costs or interest. 
c. RTB s use of its authorisation to suspend the execution of the contract as stated in the paragraph above will not affect the other party's obligation to pay any compensation agreed upon with RTB during the period when RTB suspended fulfilment of its obligations. 
d. The other party can only dissolve a contract if RTB remains imputably in default as regards fulfilment of its obligations based on the contract, after it has received proper written notice of default granting it a reasonable period of time still to meet its obligations, in such a manner that the other party cannot reasonably be expected to allow the contract to remain in effect. 
e. If RTB dissolves the contract due to non-performance on the part of the other party, RTB reserves the right to demand payment of the full agreed price. 
f. Dissolution of the contract can only be effected by registered letter sent to the other party; judicial intervention is not required. If at the time that the contract is dissolved the other party has already received work forming part of the execution of the contract, he may only dissolve the part of the contract that has not yet been executed by RTB. Amounts that RTB has invoiced before the contract was dissolved in connection with the part of the contract it has already executed or delivered continue to be payable without diminution, and will fall due immediately at the time the contract is dissolved.

g. If the condition of the canals or other conditions of service and / or activity, require or justify actions for safety, Rock That Boat has at all times the right to terminate (part of) its sailing schedules, to change or cancel routes or activities without Client’s approval and without any refund or compensation.

Article 16: Applicable law and competent court

Dutch law applies to these general terms and conditions and all contracts entered into by Rock That Boat. Any disputes that may arise with regard to the interpretation or the execution of these terms and conditions shall be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam.

In case of conflict between the Dutch text of the General Conditions and translations thereof, the Dutch text will prevail

 

 

Amsterdam, 2017 

Boekingen

 

 

of vragen & reserveringen

 020 8600012

salonboot delphineSalonboot Delphine

Offerte aanvragen

Vul je gegevens in en wij zullen binnen 24 uur contact met je opnemen